Khóa Học Kỹ Năng Công Việc Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp A-Z

1

Khóa học bao gồm hai phần chính: Kỹ năng Hành chính tổng hợp và Kỹ năng Nhân sự. Học viên sẽ học cách làm việc hiệu quả, quản lý công văn, tài sản, văn phòng phẩm và xây dựng quy trình quản lý nhân sự trên Excel. Bộ Template hỗ trợ ứng dụng kiến thức trong doanh nghiệp.
Đô dài khóa học
176 Bài Giảng
Quyền sở hữu khóa học: Trọn đời